ఇప్పటి ఉప్పెన డైరెక్టర్‌ అప్పటి కష్టం |Viral photo: Uppena director sounds clap for Mahesh Babu

ఇప్పటి ఉప్పెన డైరెక్టర్‌ అప్పటి కష్టం |Viral photo: Uppena director sounds clap for Mahesh Babu