ఎక్కిళ్ళు వచ్చినా,గొంతు పట్టినా వెంటనే తగ్గే చిట్కా | Manthena Satyanarayana Raju | Health Mantra|

ఎక్కిళ్ళు వచ్చినా,గొంతు పట్టినా వెంటనే తగ్గే చిట్కా | Manthena Satyanarayana Raju | Health Mantra|