ఒక్క నిర్ణయం తల్లకిందులు చేసిందా.? అక్కడే ఉండి ఉంటే ఆ కిక్కే వేరన్న మాటలు..! l Janasena

ఒక్క నిర్ణయం తల్లకిందులు చేసిందా.? అక్కడే ఉండి ఉంటే ఆ కిక్కే వేరన్న మాటలు..! l Janasena