గన్ పార్క్ దగ్గర గన్ పార్క్ దగ్గర సీఎం కాన్వాయ్ కి అడ్డుపడిన యువకుడు

గన్ పార్క్ దగ్గర గన్ పార్క్ దగ్గర సీఎం కాన్వాయ్ కి అడ్డుపడిన యువకుడు