‘తెలంగాణ కీర్తి అజరామరం’..ప్రజలకు పవన్ కళ్యాణ్ శుభాకాంక్షలు | Pawan Kalyan wishes people of Tel

Watch ‘తెలంగాణ కీర్తి అజరామరం’..ప్రజలకు పవన్ కళ్యాణ్ శుభాకాంక్షలు | Pawan Kalyan wishes people of Tel