దగ్గుబాటి ఆస్థి ముందు ఎవ్వరైనా దిగదుడుపే..ఎన్ని వేల కోట్లకి అదిపతో తెలుసా |

watch దగ్గుబాటి ఆస్థి ముందు ఎవ్వరైనా దిగదుడుపే..ఎన్ని వేల కోట్లకి అదిపతో తెలుసా