పుట్టుకతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న..ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్ళీ ఇమిడే పరిస్థితి లేదు : Sravanthi Palvai