ప్రేమ.. పెళ్లి.. మోసం.. ద్రోహం… నాశనం దిశగా హీరోయిన్ జీవితం