మహమ్మారిపై పోరాటంలో శాస్త్రవేత్తల విజయం..వేరియంట్లను మట్టు బెట్టే యాంటీబాడీస్ గుర్తింపు

మహమ్మారిపై పోరాటంలో శాస్త్రవేత్తల విజయం..వేరియంట్లను మట్టు బెట్టే యాంటీబాడీస్ గుర్తింపు