మీ జుట్టు రాలకుండా ఒత్తుగా పెరగాలంటే ఈ గుజ్జు రాయండి || Dr murali manohar | Hair Fall

watch మీ జుట్టు రాలకుండా ఒత్తుగా పెరగాలంటే ఈ గుజ్జు రాయండి || Dr murali manohar | Hair Fall