36 ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి పంపనున్న ISRO

Watch 36 ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి పంపనున్న ISRO