#Palasa1978 Movie official Teaser 4K | Rakshit | Karuna Kumar | Raghukunche | Nakshatra

watch #Palasa1978 Movie official Teaser 4K | Rakshit | Karuna Kumar | Raghukunche | Nakshatra