అమెరికాలోని మిస్సోరిలో దారుణ ఘటన

అమెరికాలోని మిస్సోరిలో దారుణ ఘటన