తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేటీఆర్ అభినందనలు | Telangana Election Results 2023

తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేటీఆర్ అభినందనలు | Telangana Election Results 2023