కాండ్రకోట గ్రామం లో ఏం జరుగుతుంది..?

కాండ్రకోట గ్రామం లో ఏం జరుగుతుంది..?