ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి తప్పిన పెను ప్రమాదం

ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి తప్పిన పెను ప్రమాదం