50 ఏళ్ల కాలంలో – ఒక సముద్రం మాయం | An Entire Sea Disappeared In 50 Years

50 ఏళ్ల కాలంలో – ఒక సముద్రం మాయం | An Entire Sea Disappeared In 50 Years