నాకు గతి లేక కాదు నాకు కావాలంటే కోట్లు వస్తాయి: R. Narayana Murthy

నాకు గతి లేక కాదు నాకు కావాలంటే కోట్లు వస్తాయి: R. Narayana Murthy