రాష్ట్రం అంధకారంలోకి పోతుంది -Chandrababu Naidu Emotional Speech at Praja Chaitanya Yatra

రాష్ట్రం అంధకారంలోకి పోతుంది -Chandrababu Naidu Emotional Speech at Praja Chaitanya Yatra