అఖండ విజయంతో ఉప్పొంగిన భావోద్వేగాలు | Chandrababu Naidu Oath Ceremony Highlights

అఖండ విజయంతో ఉప్పొంగిన భావోద్వేగాలు | Chandrababu Naidu Oath Ceremony Highlights