ఈటల ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తాడా? జాతీయ పార్టీలో చేరతారా? వ్యూహం ఏంటి?

ఈటల ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తాడా? జాతీయ పార్టీలో చేరతారా? వ్యూహం ఏంటి?