డొల్ల సంస్థలతో గౌతమ్ అదానీ మోసం చేశాడా.?ఒక్క రోజులో 49వేల కోట్ల సంపద ఆవిరైందా.?

Watch డొల్ల సంస్థలతో గౌతమ్ అదానీ మోసం చేశాడా.?ఒక్క రోజులో 49వేల కోట్ల సంపద ఆవిరైందా.?