తన పిల్లలపై కంటే నాపై ఎక్కువ ప్రేమ చూపించేవాడు

Watch తన పిల్లలపై కంటే నాపై ఎక్కువ ప్రేమ చూపించేవాడు