మా పాపా చేతి వంట నాకు పెద్ద తంటా ||

మా పాపా చేతి వంట నాకు పెద్ద తంటా ||