వచ్చే ఎన్నికల్లో మొదట ఓడిపోయేది నగరి స్థానమే | Prithviraj Comments On Minister Roja

వచ్చే ఎన్నికల్లో మొదట ఓడిపోయేది నగరి స్థానమే | Prithviraj Comments On Minister Roja