ఆకలితో అలమటిస్తున్న లంక, పెరుగుతున్న ధరలకు విలవిలలాడుతున్న లంక…ఆహార సంక్షోభానికి కారకులెవరు..?

ఆకలితో అలమటిస్తున్న లంక, పెరుగుతున్న ధరలకు విలవిలలాడుతున్న లంక…ఆహార సంక్షోభానికి కారకులెవరు..?