కంది పప్పు వారానికి ఒక్కసారైనా తింటున్నారా? | Pigeon pea | Toor Dal | Dr Manthena Satyanarayana Raju

కంది పప్పు వారానికి ఒక్కసారైనా తింటున్నారా? | Pigeon pea | Toor Dal | Dr Manthena Satyanarayana Raju