తల్లిని సొంత కూతుళ్లే… బర్గర్ తెచ్చిపెట్టాక నిజం చెప్పిన మతిస్థిమితం లేని కూతుళ్లు

తల్లిని సొంత కూతుళ్లే… బర్గర్ తెచ్చిపెట్టాక నిజం చెప్పిన మతిస్థిమితం లేని కూతుళ్లు