తెలంగాణ సచివాలయం దగ్గర ఉద్రిక్తత –

తెలంగాణ సచివాలయం దగ్గర ఉద్రిక్తత –