పోలీసులపై ఉమ్మేసిన…! Congress leader Netta D’Souza Spits on Police Officers During Protests

పోలీసులపై ఉమ్మేసిన…! Congress leader Netta D’Souza Spits on Police Officers During Protests