భూమిలోంచి పైకి వచ్చిన 25 అడుగుల వాటర్ ట్యాంక్…సంఘటన చోటుకు చేరుకున్న నిపుణులు

భూమిలోంచి పైకి వచ్చిన 25 అడుగుల వాటర్ ట్యాంక్…సంఘటన చోటుకు చేరుకున్న నిపుణులు