యుపిలో బీజేపీ కి షాక్ మీద షాక్…ఒకరి తర్వాత ఒకరు రాజీనామా…మరింత మంది రాజీనామా చేస్తారా..?

యుపిలో బీజేపీ కి షాక్ మీద షాక్…ఒకరి తర్వాత ఒకరు రాజీనామా…మరింత మంది రాజీనామా చేస్తారా..?