రూపాయి చారిత్రక పతనం దేనికి సంకేతం.. ధరాభారానికి కారణమేంటి..?

Watch రూపాయి చారిత్రక పతనం దేనికి సంకేతం.. ధరాభారానికి కారణమేంటి..?