వచ్చే ఎన్నికల్లో పవన్ ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు..?

Watch వచ్చే ఎన్నికల్లో పవన్ ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు..?