వేరే వ్యక్తితో చనువుగా ఉంటుందని సొంత మరదల్ని కడతేర్చాడు !

వేరే వ్యక్తితో చనువుగా ఉంటుందని సొంత మరదల్ని కడతేర్చాడు !