Sunday Special😋Nuvvula Rotis + Vankaya Mutton +Karivepaku Chicken +Khatti Dal | Zubeda Ali

Sunday Special😋Nuvvula Rotis + Vankaya Mutton +Karivepaku Chicken +Khatti Dal | Zubeda Ali |