మీ బాడీ షేప్ లో ఈ లక్షణాలు ఉంటే హార్ట్ ఎటాక్ పెరలాసిస్ వచ్చే ముప్పు | Dr Manthena Satyanarayana Raju

మీ బాడీ షేప్ లో ఈ లక్షణాలు ఉంటే హార్ట్ ఎటాక్ పెరలాసిస్ వచ్చే ముప్పు | Dr Manthena Satyanarayana Raju