రాజశేఖర్ రెడ్డి వల్ల బాగుపడ్డ వారెవరు మాతో నిలబడకపోయిన ప్రజలే ఎప్పుడు మాతో ఉన్నారు – విజయమ్మ

రాజశేఖర్ రెడ్డి వల్ల బాగుపడ్డ వారెవరు మాతో నిలబడకపోయిన ప్రజలే ఎప్పుడు మాతో ఉన్నారు – విజయమ్మ