షుగర్ ఉన్న వారు సిప్ సిప్ గా దీన్ని ఇలా తాగారంటే ? | Diabetes | Dr Manthena Satyanarayana Raju

షుగర్ ఉన్న వారు సిప్ సిప్ గా దీన్ని ఇలా తాగారంటే ? | Diabetes | Dr Manthena Satyanarayana Raju